החל מיום 01.05.21 נכנסו לתוקפן תקנות העיריות (מכרזים לקבלת עובדים ברשויות המקומיות) התש"ם-1979.

תקנות אלה קובעות את האופן שבו על המועצה לפעול באשר להליך קליטת עובדים לעבודה במועצה.

בהתאם לתקנות, על המועצה לפרסם את שמות נציגי הציבור שייקחו חלק בוועדות הבחינה לבחירת עובדים למשרות פנויות במועצה.

להלן שמות הנציגים:

·         מיטל גוטמן

·         שמחה אסוס

·         ליאון סימנובסקי

·         אמיל רוזנבלט

·         אברהם וולקוביץ