רישוי עסקים :

 

דבר ראש המועצה


"בעלי עסקים יקרים,
מחלקת רישוי עסקים, כחלק ממערך עסקים בעיר, אחראית לקיום פיקוח שוטף על ביצוע חוק רישוי עסקים, התשכ"ח - 1968 על כל תקנותיו ועדכוניו ומרכזת את נושא הנפקת רישיונות לעסקים טעוני רישוי לפי חוק.

המחלקה מלווה את כל בעל עסק בכל שלב של קבלת רישיון עסק, ממתן מידע והדרכה לקראת פתיחת עסק ועד מתן הרישיון בפועל. בכל שלב ושלב, המחלקה מלווה את כל בעל עסק כדי שיעמוד בכל דרישות החוק הרלבנטיות למתן רישיון, תוך מתן שירות מקיף, מקצועי ואישי. 
מטרת-העל של חוק רישוי עסקים וכמו כן של מחלקת רישוי עסקים ברמה המקומית היא לדאוג לביטחון, בטיחות ובריאות הציבור בכל הקשור לפתיחת וניהול עסקים הפועלים ביישוב. כדי להשיג מטרה זו, נצפה לשיתוף פעולה המלא והפורה בינינו, לטובתכם וגם לטובת כל תושבי חצור. " 

 
שלכם,
שמעון סויסה,
ראש המועצה

 

חובת פרסום הדרישות מתוך סעיף 7ג3 לחוק :

(א)  המסמכים הנדרשים מטעם רשות רישוי לפי סעיף 6ד, התנאים הנדרשים מטעמה לפי סעיף 7 וכל החלטה או הוראה אחרת מטעמה לפי חוק זה לעניין סוג מסוים של עסקים, לרבות החלטות לפי סעיפים 2א, 8 ו-8א, וחורי עזר לפי סעיף 11ג, בכל הנוגע לעסקים הכלולים במפרט האחיד, יפורסמו באתר האינטרנט של רשות הרישוי.

הגשת בקשה לרישוי עסקים